Butlletí electrònic

Rep tota la informació a la teva adreça de correu electrònic

Llei d'incentius fiscals

La Fundació Santa Susanna es troba inclosa dintre de les entitats regulades pel Títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals.

Deducció de la quota de l'impost sobre la renda de les persones físiques:
Els contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques tenen dret a deduir de la quota íntegra el 25 % de la base de la deducció.

Deducció de la quota de l'impost de societats:
Els subjectes passius de l'impost de societats tenen dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions de l'impost de societats el 35 % de la base de la deducció. La base d'aquesta deducció no pot ser superior al 10 % de la base imposable pel període impositiu, les quantitats que superin aquest límit es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys inmediats i successius.

C/Font i Boet 16 · 08140 Caldes de Montbui · T.93 865 49 94 · F.93 865 54 25 ·
info@fundaciostasusanna.cat